Khajuraho 2005.11.19.Sat.-1(29)
カジュラホ遺跡群
「西寺院群」
ヒンズー教寺院群
ラクシュマナ寺院